Demografia (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 245
  muži 122
  ženy 123
Predproduktívny vek (0-14) spolu 47
Produktívny vek (15-54) ženy 65
Produktívny vek (15-59) muži 76
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 57
Počet sobášov 2
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 3
  muži 1
  ženy 2
Počet zomretých spolu 4
  muži 1
  ženy 3
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -4
  muži 0
  ženy -4

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu - počet  315  300
    muži - počet  153  144
    ženy - počet  162  156
Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %

100,0

99,33
Maďarská % 0,00 0,00
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,33
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,00 0,33
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

8,57

10,33
Evanjelické % 0,00 0,00
Gréckokatolícke % 84,76 88,00
Pravoslávne % 0,32 0,33
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,63 1,33
Ostatné % 0,00 0,00
Nezistené % 5,71 0,00
Osoby ekonomicky aktívne spolu -  122
    muži -   70
    ženy -   52
Pracujúci spolu -   94
    muži -   60
    ženy -   34
Nezamestnaní spolu -   23
    muži -   10
    ženy -   13
Domy spolu   92   95
Trvale obývané domy spolu   82   76