Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Vislanka (podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dátum Obsah VO Prílohy
10.03.2022 zamestnavatelská zmluva NN
1 detaily VO
08.03.2022 JPU_Vislanka_vyzva_na_predkladanie_ponuk
1 detaily VO
14.01.2022
2 detaily VO
07.12.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.12.2020 traktor s príslušenstvom
2 detaily VO
13.05.2019 Názov predmetu zákazky: Zlepšenie občianskej infraštukrúry v obci Vislanka

Predmetom zákazky je odstrániť nedostatky a poruchy stavebných konštrukcií a to najmä zlepšenie tepelno-izolačných vlastnosti obvodových stien a strechy ich zateplením, výmenou vstupných a otvorov. Realizáciou projektu a rekonštrukciou stavebných objektov sa dosiahne významná úspora prevádzkových nákladov na udržiavanie objektu v prevádzke, čím sa dosiahne energetická úspora objektu v súlade s príslušnými požiadavkami na energetickú náročnosť verejných budov.

Plánované technické zhodnotenie predpokladá

 1. Odstránenie porúch
  • realizáciou nového strešného plášťa sa odstráni pretrvávajúci problém so zatekaním pôvodnej ľahkej strešnej krytiny,
  • realizácia štrkového okapového pásu s dodatočnou hydroizoláciou okolo budovy za účelom odstránenia vlhkosti sokľového muriva zapríčinenej pôsobením povrchovej dažďovej vody.
 2. Zlepšenie tepelno-izolačný ch vlastností stavebných konštrukcií
  • zateplenie obvodového plášťa a strechy.
 3. Vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody:
  • zhotovenie zdroja tepla pre potreby zásobovania teplom objektu,
  • návrh vykurovacej sústavy,
  • napojenie vykurovacej sústavy na navrhovanú kotolňu,
  • príprava teplej úžitkovej vody v solárnom zásobníkovom ohrievači,

Rekonštrukciou kotolne a vykurovacieho systému sa dosiahne ďalšia značná úspora prevádzkových nákladov budovy. viď PD a zadanie stavby

32 detaily VO
24.10.2018 Vybudovanie detského ihriska pre deti a mládež
4 detaily VO
07.02.2017 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 7.4 Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka
34 detaily VO